Vendim nr.20, 15.03.08 “Mbi disa transferime fondesh në Buxhetin 2008 për K.Q.Shkodër”