V E N D I M 

Nr. 13  Datë  15.02.2008 

Mbi detajimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut  Shkodër për vitin 2008”  

Këshilli i Qarkut Shkodër  , në mbledhjen e tij të datës  15.02.2008, pasi dëgjoj materialin e paraqitur nga Departamenti i Ekonomi – Financës  , “Mbi detajimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2008”, bazuar në  ligjin Nr. 8379 date 29.7.1998 “ Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit në Republikën e Shqipërise “, ligjin Nr.9836 datë 26.11.2007 “Për Buxhetin e Shtetit  të Vitit 2008”, ligjin Nr. 8652 datë  31.7.2000, Udhëzimit të Buxhetit  Nr.4 datë 17.01.20078 ,V.K.M. Nr.551 datë 7.11.2002,ndryshuar me   V.K.M. Nr. 355  datë  14.6.2006 dheV.K.M. Nr.434 datë 13.07.2007 pas diskutimit nga  anëtaret;

V E N D O S I :  

  • Të miratojë  detajimin  e Buxhetit  të Përgjithshem të Keshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2008,për:

    a)    Këshillin e Qarkut  Shkodër

    b)    N.R.M.R.Rurale Shkodër       

  • Të miratojë Regjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike për vitin 2008 për; 

    a)  Këshillin e Qarkut  Shkodër                 

    b)  N.R.M.R.Rurale Shkodër                                              

 

                                                      

K R Y E T A R I 

Gjovalin  KOLOMBI