Vendim nr.14, 15.03.08 “Mbi veprimtarinë ekonomiko-financiare të K.Q.Shkodër për vitin 2007”