Vendim nr.19, 15.03.08 “Mbi dhënie ndihme financiare për rast fatkeqësie nga K.Q.Shkodër z. M.Li