Vendim nr.17, 15.03.08 “Mbi miaratimin e përdorimit të të ardhurave nga K.Q.Shkodër për vitin 2