Vendim nr.12, 15.03.08 “Për Strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.R. Shkodër për vitin 2008”