Inspektoriati i Ndertimit Urbanistik – Veprimtari

Veprimtaria e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Vendor,(I.N.U.V) Qarku Shkodër I.N.U.V., Qarku Shkodër ushtron funksionin e tij në të gjitha komunat e Qarkut Shkodër që nuk...

Inspektoriati i Ndertimit Urbanistik

Inspektoriati i Ndertimit Urbanistik  • Kontrolli dhe zbatimi i ligjshmërisë dhe standarteve teknike ne fushën e ndërtimit dhe urbanistikës, në territorin e bashkive dhe komunave,...

Shkoder (Shqipëri) 23 Nëntor 2009

PROTOKOLL BASHKPUNIMI INSTITUCIONAL Mes Qarkut te Shkodrës (Shqipëri) dhe Rajonit të  Molise-s (Itali) Shkoder (Shqipëri) 23 Nëntor 2009 Qarku i Shkodrës (Shqiperi),...

Marrëveshje me UCODEP

Marrëveshje me UCODEP

Marrëveshje me VIS dhe Color

Marrëveshje me VIS dhe Color

Marrëveshje me TEULEDA

Marreveshje Bashkepunimi dhe Partneriteti   Kjo marrëveshje hartohet mes   AGJENCISË SE ZHVILLIMIT EKONOMIK SHKODËR – TEULEDA dhe Keshillit Te Qarkut Shkoder Për...

Marrëveshje me Intercooperation-in Zviceran

MARREVESHJE 1 e  lidhur ndërmjet Këshillit të Qarkut Shkodër, përfaqësuar nga Kryetari , z. Gjovalin KOLOMBI, Intercooperation Albania, Shkodër me përfaqësues z. Hilmar...

Marrëveshje me SNV

MARREVESHJE MBI NJE VLERESIM AFAT  SHKURTER NDERMJET Organizatës Holandeze për zhvillim (SNV-Tirana), e përfaqësuar në ketë çështje nga zj. Fuji Kreider, koordinatore e zyrës...

Marrëveshje me GTZ

MARRËVESHJE Bashkëpunimi teknik mes Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale Gjermane: “Zhvillimi ekonomik dhe nxitja e punësimit në Shqipëri” Marrëveshje mbi bashkëpunimin ...