Vendim Nr. 55 date 11.12.2007 Për krijimin e Komisionit te shqyrtimit te Kërkesave për...

V E N D I M   Nr 55 datë 11.12.2007   Për krijimin e Komisionit të shqyrtimit të kërkesave për pensione të posacme...

VENDIM NR 62 – DATE 11.12.2007

V E N D I M   Nr 62 datë 11.12.2007   Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër     VENDOSI: Të miratojë Rregulloren...

VENDIM Nr. 1 date 27.01. 2010

VENDIMNr. 1 date 27.01. 2010Zgjedhja e Sekretarit të Këshillit të Qarkut ShkodërV E N D O S E N:1. z.Besnik KASTRATI  zgjidhet Sekretar i...

Vendim Nr. 56 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te...

V E N D I M   Nr 56 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit pëer caktimin e kufirit të zonës informale Kuc,...

Vendim Nr. 58 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te...

V E N D I M   Nr 58 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim nr.5, 15.03.08 “Për Strukturën e Administratës së K.Q.Shkodër për vitin 2008”

Vendim nr.5, 15.03.08 "Për Strukturën e Administratës së K.Q.Shkodër për vitin 2008"

Vendim nr.7, 15.03.08 “Miratim fondi për rikonstruksionin e murit mbajtës Lotaj”

Vendim nr.7, 15.03.08 "Miratim fondi për rikonstruksionin e murit mbajtës Lotaj"

Vendim nr.8, 15.03.08 “Për aprovim orare linjash autobusi Shkodër- Koplik”

Vendim nr.8, 15.03.08 "Për aprovim orare linjash autobusi Shkodër- Koplik"

VENDIM Nr. 10 datë 05.03.2012

Mbi aprovimin e Planit Strategjik për Turizmin e Qëndrueshëm, Qarku Shkodër   Këshilli  i Qarkut Shkodër në mbledhjen e tij të datës 05.03.2012, në...