V E N D I M

 

 

 

 

 

Nr.8 , datë 24.02.2009

 

 

 

“Mbi marrëveshjet e programet e bashkëpunimit me jashtë “.

 

 

 

 

 

V E N D O S I :

 

  1. Të miratojë kalimin në administrim Agjensisë së zhvillimit ekonomik lokal në Shkodër Teuleda, të ndërtesës së Këshillit të Qarkut Shkodër në Shirokë për realizimin e një strukture si qendër të Informacionit turistik dhe sallë konferencash, sipas marrveshjes se Bashkëpunimit dhe Partneritetit me nr. 965 prot.  datë 23.10.2008.
  2. Ngarkohet Këshilli i  Qarkut Shkoder dhe Agjensia e zhvillimit ekonomik lokal në Shkodër Teuleda për zbatimin e këtij vendimi.
  3. Ky  vendim hyn ne fuqi menjehere

 

 

 

 

 

 

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI