Vendim nr. 46, 05.11.2008 “Transferim fondi per paga ne ndermarrjen R.Rr.Rurale Shkoder

      V E N D O S I :    1.- Të bëhet transferim fondi nga Granti planifikuar i vitit 2008 të...

Vendim Nr. 36 date 15.11.2007 Mbi disa trasferime fondesh te buxhetit te vitit 2007...

Vendim Nr. 36 date 15.11.2007 Mbi disa trasferime fondesh te buxhetit te vitit 2007 për Nd.R.M.Rr.R

Vendim nr. 48, 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për znj. Sadete Bishanaku

Vendim nr. 48, 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për znj. Sadete Bishanaku

VENDIM Nr. 2 Datë 05.03.2012

“Mbi  miratimin e përdorimit të fondit rezerve për emergjencë nga rreshjet e dëborës”.   Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës...

V E N D I M Nr 61 datë 11.12.2007

V E N D I M       Nr 61 datë 11.12.2007       Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit...

VENDIM Nr. 23. Datë 08.10.2019 “Për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit të Qarkut...

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR   V E N D I M   Nr. 23. Datë  08/10/2019   “Për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit të Qarkut Shkodër” Këshilli i Qarkut Shkodër, në...

Vendim nr. 55, dt. 05.11.2008 “Per botimin e librit Dukagjini ne fokus”

 V E N D O S I : Të miratojë fondin prej 200 000 (dyqindmijë) lekë, nga të Ardhurat e Këshillit të Qarkut...

Vendim Nr. 25 date 27.08.2007 Mbi zgjedhjen e sekretarit te Pergjitshshem te K.Q.S.

Vendim Nr. 25 date 27.08.2007 Mbi zgjedhjen e sekretarit te Pergjitshshem te K.Q.S.