VENDIM

Nr. 6  datë 24.02.2009

MBI MIRATIMIN E DISTANCAVE & KATEGORIZIMIN E RRUGËVE NË LINJAT RRETHQYTETASE TË TRANSPORTIT TË ARSIMTARËVE & NXËNËSVE.     

                          

VENDOSI

  1. Të miratojë distancat & kategorizimin përkatës të rrugëve të Qarkut 

      Shkodër(Shkodër, Pukë, Malësi e Madhe) sipas Manualit të Ministrisë së 

      Punëve Publike, Transporteve dhe Telekomunnikacionit, bazuar në V.K.M  

      Nr. 416, datë 15/12/1976.

2.   Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve, Sektori i

      Transportit & Emergjencave Civile në Këshillin e Qarkut Shkodër dhe Drejtoria

      Rajonale Arsimore Shkodër .

3.   Ky vendim hyn në fuqi menjëherë .

                                                                                                                                              

        

KRYETARI
Gjovalin   KOLOMBI