VENDIM

Nr 9 date 24.02.2009

Propozim për shpallje Dëshmor i Atdheut dhe njohjen e Statusit të Dëshmorit te Atdheut për të ndjerin Mati Ndoc Lukani .”  

 

V E N D O S I :

1. Të propozojë shpalljen Dëshmor i Atdheut dhe njohjen e Statusit të Dëshmorit të Atdheut për të ndjerin Mati Ndoc Lukani të rënë në krye të detyrës duke ja përcjell komisionit Qendror Statusit të Dëshmorit të Atdheut në Ministrinë e Mbrojtjes për miratim.

2. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Sektori Juridik pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

   

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI