V E N D I M

 

Nr 55 datë 11.12.2007

 

Për krijimin e Komisionit të shqyrtimit të kërkesave për pensione të posacme shtetërore.

 

VENDOSI:

 

 

1. Të miratojë  krijimin e Komisionit tëshqyrtimit të kërkesave për pensione të posacme shtetërore brenda strukturës së K.Q. Shkodër të përbërë nga këta anëtarë:

 

Sabri Bushati                                  Qamil Xhurreta

Pjeter Lleshi                                    Faz Shabaj

Hajrullah Gjekaj                             Tereze Vucaj

Ndue Cara

 

2. Të shtohet ky Komision në Vendimin nr 8 datë 20.08.2007 të K.Q.Shkodër “Mbi Krijimin e Komisioneve të K.Q.Shkodër ”.

 

3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti Juridik pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

 

 

K R Y E T A R I

 

Gjovalin KOLOMBI