Vendim nr.7, 15.03.08 “Miratim fondi për rikonstruksionin e murit mbajtës Lotaj”