V E N D I M

 

 

 

Nr 61 datë 11.12.2007

 

 

 

Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Shkodra 2, me sipërfaqe 177.35ha, në Bashkinë Shkodër.

 

 

 

VENDOSI:

 

 

 

 

 

    1. Të miratojë Vendimin e Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër nr. 5 datë 24.09.2007 me objekt “Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Shkodra 2, me sipërfaqe 177.35ha, me 760 ndërtime pa leje”, sipas dokumentacionit tekniko-ligjor të paraqitur pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K R Y E T A R I

Gjovalin KOLOMBI