VENDIM

Nr. 1 date 27.01. 2010

Zgjedhja e Sekretarit të Këshillit të Qarkut Shkodër

V E N D O S E N:

1. z.Besnik KASTRATI  zgjidhet Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Qarkut Shkodër.

2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Këshilli i Qarkut Shkodër administrata e Këshillit të Qarkut Shkodër.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI