Marreveshje Bashkepunimi dhe Partneriteti

 

Kjo marrëveshje hartohet mes

 

AGJENCISË SE ZHVILLIMIT EKONOMIK SHKODËR – TEULEDA

dhe
Keshillit Te Qarkut Shkoder

Për realizimin e një strukture “Qendër Informacioni Turistik, formimi dhe sallë konferencash” në ndërtesën e Këshillit të Qarkut në Shiroke