V E N D I M

 

Nr 56 datë 11.12.2007

 

Për miratimin e propozimit pëer caktimin e kufirit të zonës informale Kuc, me sipërfaqe 26 ha, në Komunen Guri i Zi.

 

VENDOSI:

 

 

1. Të miratojë   kufirin e zonës/ vendbanimit Fshati Kuc, me sipërfaqe 26 ha, me 36 ndërtime pa leje, të vetëdeklaruara, sipas dokumentacionit tekniko-ligjor bashkëlidhur.

 

2. T’i propozojë KRRTRSH-së miratimin e kufirit të kësaj zone vendbanimi si dhe depozitimin pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-it në Tiranë, të këtij vendimi, së bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor.

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

 

K R Y E T A R I

 

Gjovalin KOLOMBI