VENDIM Nr.36 Date 24.09.2010

V E N D I M Nr.36 Date 24.09.2010   “Miratim i botimit të Planeve Strategjikë të Zhvillimit për komunat Hajmel dhe ...

Vendim Nr. 53 date 11.12.2007 Për blerjen e 1(një) autoveture për nevoja te Këshillit...

V E N D I M   Nr 53 datë 11.12.2007   Për blerjen e 1(një) autoveturë për nevoja të Këshillit të Qarkut Shkodër...

Vendim Nr. 56 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te...

V E N D I M   Nr 56 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit pëer caktimin e kufirit të zonës informale Kuc,...

Vendim nr.12, 15.03.08 “Për Strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.R. Shkodër për vitin 2008”

Vendim nr.12, 15.03.08 "Për Strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.R. Shkodër për vitin 2008"

Vendim Nr. 36 date 15.11.2007 Mbi disa trasferime fondesh te buxhetit te vitit 2007...

Vendim Nr. 36 date 15.11.2007 Mbi disa trasferime fondesh te buxhetit te vitit 2007 për Nd.R.M.Rr.R

V E N D I M Nr. 20, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 20, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi  miratimin  e  Tavaneve Përgatitore dhe...

Vendim nr. 45, 25.07.2008 “Miratim fondi për vlerësimin e 3 vendeve te para për...

“Miratim fondi për vlerësimin e 3(tre)  vendeve te para për fish projektet me te mira”  V E N D O S I : 1....

Vendim Nr. 23 datë 27.05.2009 Mbi hartimin dhe miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2010-20

V E N D I M   Nr.23 datë  27. 05. 2009   “ Mbi  hartimin dhe miratimin  e  Programit Buxhetor Afatmesëm   2010-2012  ”...