Parandalimi i ndotjeve

Përcaktimi i  vendeve të grumbullimit dhe përpunimit të mbeturinave prodhuese dhe jetësore, në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e zhvillimit.
Organizimi i depozitimit  të mbetjeve dhe lëndëve të rrezikshme dhe ruajtja e zonave të gjelbra në qendrat qytetëse dhe rreth tyre.
Administrimi i mbeturinave qytetëse, impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura dhe mbeturinave të ngurta.
Disiplinimi transportit dhe ndërtimeve qytetëse.

Për më shumë kliko: