Legjislacioni i parandalimit të ndotjeve

Ligj Nr 8531, datë 23.09.1999 ” Për shërbimin e kontrollit tëplehrave kimik”.
Ligj Nr 8934,datë 05.09.2002″Për mbrojtjen e mjedisit”.

I ndryshuar me:

-Ligjin Nr.9890, datë 20.03.2008

-Ligjin Nr.9983, datë 08.09.2008

Ligji Nr.8906, datë 6.6.2002 ” Për zonat e mbrojtura”.

I ndryshuar me:

-Ligjin Nr.9868, datë 04.02.2008

Ligj Nr.8897,datë 16.05.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”.
Ligj Nr 8905,datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimet”.

Ligj Nr.9115, datë 24.07.2003 ” Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotur”.
Ligj Nr.8990, datë 23.01.2003″Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.
Ligj Nr.9010,datë 13.02.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”.
Ligj Nr. 9103 datë 10.07.2003 “Për mbrojtjen e liqeneve ndërkufitare”.
Ligj Nr. 9108 datë17.07.2003 “Për substancat dhepreparatet kimike”.
Ligj Nr. 9537 datë 18.05.2006 ” Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme”.
Ligj Nr. 9573 datë 03.07.2006 “Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve”.
Ligj Nr. 9587, datë 20.07.2006″ Për mbrojtjen e Biodiversitetit”.
Ligj Nr. 9774, datë 12.07.2007 ” Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës së mjedisit”.
Ligj Nr. 9700, datë 26.03.2007 “Për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet ndërkufitare”.

Legjislacioni për ujërat

Ligj Nr.8093, datë 21.3.1996 “Për Rezervat Ujore”

I ndryshuar me:

-Ligjin Nr.8375, datë 15.7.1998

-Ligjin Nr.8605, datë 20.4.2000

-Ligjin Nr.8736 datë 1.2.2001

-Ligjin Nr.9837 datë 3.12.2007

Ligj Nr.8102, datë 28.3.1996 “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”.

I ndryshuar me:

-Ligjin Nr. 9352, datë 3.3.2005

-Ligjin Nr. 9915, datë 12.5.2008

Ligj Nr.9115, datë 24.07.2003, “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”.
V.K.M Nr. 177, datë 31.3.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lengëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”.

20. V.K.M. Nr. 289, datë 15.4.2005 “Për përcaktimin e kërkesave dhe të procedurave për miratimin e lejeve, të autorizimeve dhe të koncesioneve për përdorimin e ujit”.

Legjislacioni për mbrojtjen e natyrës

Ligj Nr 7875, datë 23.11.1994 “Për mbrojtjen e Faunës së Egër dhe Gjuetisë”.

I ndryshuar me :

-ligjin Nr 9219,datë 08.04.2004

-ligjin Nr 9994, datë 18.09.2008

Ligj Nr. 8556, datë 22.12.1999 ” Për ratifikimin në UNNCCD”.
Ligj Nr. 9244, datë 17.06.2004 ” Për mbrojtjen e tokës bujqesore”.
Ligj Nr. 9362, datë 24.03.2005 ” Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve”.
V.K.M Nr. 682, datë 02.11.2005″Për shpalljen e lumit Buna dhe territoreve liganore përreth tij “Peisazh Ujor\Tokësor i mbrojtur”.
V.K.M Nr. 683, datë 02.11.2005 “Për shpalljen e sistemit të liqenit Shkodrës të zonës së lumit Buna zonë natyrale veçanërisht e mbrojtur dhe përfshirjen e tij në listen e ligatinave me rëndësi ndërkombëtare, veçanërisht si habitate të shpendëve ujore”.
V.K.M Nr. 684, datë 02.11.2005 “Për shpalljene zonës Shqipëtare të liqenit të Shkodrës ‘’ Rezervat Natyror i Menaxhuar”.
Ligj Nr 9867, datë 31.01.2008″Për Përcaktimin e Rregullave dhe të Procedurave për tregtimin Ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të Faunes dhe të Florës së Egër”.

Legjislacioni për peshkimin

Ligj Nr. 8870, datë 21.03.2002 ” Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7908 dt. 05.04.1995″.
V.K.M Nr. 135, datë 08.03.2006″Mbi procedurat dhe çmimet e dhënies me qera të sip. ujore”.

Legjislacioni për pyjet

Ligj Nr. 9385, datë 04.05.2005 ” Për pyjet dhe shërbimin pyjor”.
V.K.M Nr. 391, datë 21.06.2006 ” Për përcaktimin e tarifave në sektorin e Pyjeve dhe të Kullotave”.
Ligj Nr. 9693, datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor”.
V.K.M Nr. 887, datë 19.12.2007 ” Për tarifat e kullotjes”.
V.K.M Nr. 1353, datë 10.10.2008 ” Për rregullat për paraqitjen e kërkesës, mbajtjes dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor”.
V.K.M Nr. 1354, datë 10.10.2008 ” Për caktimin e kritereve për caktimin e vlerës së dëmit të shkaktuar në fondin kullosor”.
V.K.M Nr. 1374, datë 10.10.2008″ Për rregullat dhe procedurat që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor”.

Udhëzim Nr. 5, datë 28.12.2007″ Për tarifat e shërbimit për lejet mjedisore”.
Udhëzim Nr. 1, datë 07.01.2008″ Për dokumentacionin e domosdoshëm për të kërkuar leje mjedisore”.