BOTIME

1. Strategjia ndërsektoriale e mjedisit
2. Strategjia dhe plani i veprimit për biodiversitetin
3. Strategjia për zhvillimin e sektorit të pyjeve dhe kullotave
4. Strategjia dhe plani i veprimit për zhvillimin e turizmit kulturor dhe mjedisor
5. Projekti i menagjimit te integruar te ekosistemit te liqenit Shkodres
6. Draft strategjia e zhvillimit të peshkimit dhe akuakulturës“
7. Strategjia e pyjeve dhe kullotave
8. Planit Kombëtar të veprimit për mjedisin
9. Konventa e Aarhusit