Drejtoria e Prokurimeve bazuar në prioritetet e miratuara nga Këshilli i Qarkut Shkodër, me  vlerësimin e të ardhurave dhe të transfertës së pakushtëzuar nga buxheti i shtetit, harton regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike dhe pas miratimit në Këshillin e Qarkut Shkodër , dërgon për botim në Agjencinë e Prokurimit Publik.