MARRËVESHJE

Bashkëpunimi teknik mes Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale Gjermane:
“Zhvillimi ekonomik dhe nxitja e punësimit në Shqipëri”
Marrëveshje mbi bashkëpunimin

Në mes

Këshillit të Qarkut Shkodër

Dhe

Deutsche Gesellschft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)