Baza ligjore

Kushtetuta e Republikës se Shqipërie
Ligji nr. 8652, date 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”
Ligji nr. 8485, date 12.05.1999 “Kodi i procedurave administrative”
Ligji nr. 8549, date 11.11.1999   “Statusi i nepunesit civil” Ligji nr. 8517, date 22.7.1999 “Për mbrojtjen e te dhënave personale”
Ligji nr. 9367, date 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit te interesave ne ushtrimin e funksioneve publike”
Ligji nr. 8485, date 12.5.1999 “Kodi i procedurave administrative te Republikës se Shqiperise”
Ligji nr. 9000, date 30.1.2003 “Per organizimin dhe funksionimin e Keshillit te Ministrave” 
Vendim nr. 511, date 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punes dhe te pushimit ne institucionet shteterore”
Ligji nr. 9355, date 10.03.2005 “Per ndihmen dhe shërbimet shoqërore”
Ligji nr. 9602, date 28.07.2006 “Per disa ndryshime ne ligjin 9355”, date 10.03.2005 “Per ndihmen dhe sherbimet shoqërore”
Ne baze te VKM nr. 563, date 12.08.2005 “Per percaktimin e pergjegjesive te qarkut per shperndarjen e sherbimeve te perkujdesjes shoqerore”
Udhezim 1, date 02.02.2007 mbi zbatimin e VKM nr. 563 date 12.08.2005 “Per percaktimin e pergjegjesive te qarkut per shperndarjen e sherbimeve te perkujdesjes shoqerore”
VKM nr. 617, date 07.09.2005 “Per percaktimin e treguesve te vleresimit dhe te monitorimit te programeve te ndihmes ekonomike, te pageses se aftesive te kufizuara dhe te sherbimeve shoqerore”
 
Udhezim nr. 2474, date 06.12.2006 “Per zbatim te VKM nr. 617, date 07.09.2005 “Per percaktimin e treguesve te vleresimit dhe te monitorimit te programeve te ndihmes ekonomike, te pageses se aftesise te kufizuara dhe te sherbimeve shoqerore”
VKM 209, date 12.04.2006 “Per percaktimin e kritereve dhe te dokumentacionit te nevojshem per pranimin ne institucionet rezidenciale, publike e private te perkujdesjes sociale”
Udhezim nr. 2470, date 06.12.2006 “Mbi zbatimin e VKM 209, date 12.04.2006 “Per percaktimin e kritereve dhe te dokumentacionit te nevojshem per pranimin ne institucionet rezidenciale, publike e private te perkujdesjes sociale”
Vendim nr. 564, date 12.08.2005 “Per licencimin e ofruesve te sherbimeve te perkujdesjes shoqerore”
Vendim nr. 658, date 17.10.2005 “Per standardet e sherbimeve shoqerore”
Udhezim  nr. 90/ 1, date 16.01.2006 “Per proceduren e organizimit te komisionit te licensimit te ofruesve te sherbimeve te perkujdesjes shoqerore”

Asnjë postim për tu shfaqur