Vendimi Nr. 23 i datës 20. 08. 2007 Për miratimin e Komisionit të Ndarjes së Tokës, të Q.S.