Vendimi Nr. 1, i datës 06. 08. 2007Për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër.