V E N D I M

 

 Nr 9 datë 27.01.2010

 

Mbi  Strukturën  dhe   Pagat  e  Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2010.

 

 

V E N D O S I :

 

1. Të miratohen  pagat dhe  struktura organike e Administratës së Këshillit të Qarkut                Shkodër për vitin 2010 me gjithsejtë 40 (dyzet) punonjës.

2. Burimet financiare sipas detajimit te Buxhetit për vitin 2010 do të jenë  gjithsej:

         Paga administrate  29 000   mijë.

3. Masa e shpërblimit mujor të  anëtareve te Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2010,do     te jetë deri ne 10 % e pagës së Kryetarit të K.Q. Shkodër, ne vlerë absolute 13 000 lekë   në muaj.

4.  Struktura e pagave për administratën e Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2010 do     të jetë sipas tabelës bashkangjitur.

5. Ky vendim hyn në fuqi pas marrjes së shprehjes ligjore nga Prefekti.

 


 

   K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI