Nr. 8 Datë 27. 01.2010

 

 

 

Mbi vendosjen e masës së pagesës së telefonisë celulare për vitin 2010

 

 

 

 

 

                                                                 V E N D O S I ;

 

 

 

 

 

1-Të  miratojë  pagesën e telefonit celular sipas faturave përkatëse mujore për;

 

            Kryetari në masën  deri në 15 000 lekë në muaj.

 

      Nënkryetari deri në 5 000 lekë në muaj.

 

            Sekretari i Këshillit të Qarkut  deri në  5 000 leke në muaj.

 

 

 

       2-   Pagesa  e faturave do të kryhet duke filluar nga data 1 Janar 2010.

 

 

 

3-  Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Drejtoria e  Financës & Buxhetit pranë

 

       Këshillit të Qarkut Shkodër..

 

 

 

4-  Ky Vendim hyn në fuqi me 1 Janar 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI