“Mbi miratimin e paketës fiskale të vitit 2012 për Këshillin e Qarkut Shkodër”

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  , në mbledhjen e tij të datës 05.03.2012, pasi dëgjoj materialin e paraqitur nga Drejtoria e  Financës   dhe Buxhetit , “Mbi  miratimin e paketës fiskale të vitit 2012 për Këshillin  e Qarkut Shkodër”, Bazuar në Ligjin nr.9632 datë 30.10.2006, Për sistemin e taksave Vendore”, i ndryshuar, bazuar në Ligjin nr.8652 datë 31.7.2000, neni 54, pika g”Për organizimin dhe funksionimin e  qeverisjes vendore”, Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008“Për menaxhimin e  sistemit  buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,kap 4, Ligji Nr.10119, datë 23.4.2009 “Për Planifikimin e Territorit” i ndryshuar, Ligjit Nr.10487 datë 05.12.2011 “Për Buxhetin e vitit 2012”, udhëzimin nr.2 datë 06.02.2012 i Ministrise Financave “Për proçedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, udhëzimin nr. 2/1 datë 15.02.2012 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2012” pas diskutimit nga anëtarët,

 

V E N D O S I :

 

1-Të miratojë këto Tarifa  Shërbimesh  në Këshillin e Qarkut  Shkodër , për shërbimet që do të kryhen ndaj të tretëve për vitin 2011, si më poshtë:

 

I

Drejtoria e Burimeve Njerezore, Juridike dhe IT     

       Tarifa (lekë)

1

Nxjerrje dokumente  arshivore

200

II

Drejtoria e  Urbanistikes

 

1

Taksa  e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet  e reja .

 

 

a)Për zonat turistike                     3% e vlerës se investimit

 

 

b) Për te gjitha Komunat              1% e vlerës se investimit

 

2

Leje përdorimi për Objekte deri ne 3 kate.

2 000

3

Leje përdorimi për Objekte mbi 3 kate.

2 500

4

Nxjerrje e dokumenteve arshivore

600

5

Konfirmim harta pronësie, viti  1962-1981.

500

6

Printim i hartave , format A 0

4 000

7

Printim i hartave , format A 1

2 000

8

Printim i hartave , format A 2

1 000

9

Kontrolli i piketimit te objektit

2 000

10

Kontroll i karabinasë  se objektit për objekte  mbi 3 kate.

2 500

11

Kontroll i karabinasë  se objektit për objekte  deri ne  3 kate.

2 000

12

Kontrolli i kuotës +/- 00 te objektit  për objekte mbi 3 kate.

2 500

13

Kontrolli i kuotës +/- 00 te objektit  për objekte deri në 3 kate.    

2 000

14

Kontroll i sistemimit të territorit.

2 000

III

Drejtoria e Sherbimeve

 

1

Libër udhëtimi.                                                                              

5 000

2

Licence për transport mallrash për të tretë dhe qera (komunat) .

40 000

3

Çertifikatë transport mallrash për të trete dhe qera(komunat).         

100 L/Kap/Ton

4

Çertifikatë transport udhëtarësh ndërqytetas .                               

1 500

5

Autorizim i perkohshem 1-mujor.                                                  

2 000

       

 

2- Të miratojë taksën  e Qarkut për vitin 2012  në vlerë absolute si më poshtë:

 

    I

Rrethi Shkodër:

Taksa e Qarkut (lekë)

 1.  

Bashkia Shkodër

7 500 000

 1.  

Bashkia Vau-Dejës

550 000

 1.  

Komuna Bushat

1 400 000

 1.  

Komuna Velipojë

400 000

 1.  

Komuna Rrethina

300 000

 1.  

Komuna Guri Zi

110 000

 1.  

Komuna Ana Malit

55 000

 1.  

Komuna Postribë

140 000

 1.  

Komuna Bërdicë

300 000

 1.  

Komuna  Hajmel

50 000

 1.  

Komuna Vig-Mnelë

15 000 

 1.  

Komuna  Pult

15 000

 1.  

Komuna Shllak

5 000

 1.  

Komuna Shalë

3 000

 1.  

Komuna Shosh

3 000

 1.  

Komuna Temal

60 000

 1.  

Komuna Dajç

110 000

 

TOTALI  Shkoder                             

11 016 000

    II

Rrethi Malësi e Madhe

 

 1.  

Bashkia Koplik

400 000       

 1.  

Komuna Qendër

30 000

 1.  

Komuna Kelmend

7 000

 1.  

Komuna Kastrat

110 000

 1.  

Komuna Gruemirë

130 000

 1.  

Komuna Shkrel

30 000

 

TOTALI-Malesi e Madhe

707 000

 III

Rrethi Pukë

 

 1.  

Bashkia Pukë

200 000

 1.  

Bashkia Fushë Arrëz

250 000

 1.  

Komuna Qerret

35 000

 1.  

Komuna Qelëz

25 000

 1.  

Komuna Gjegjan

60 000

 1.  

Komuna Fierzë

20 000

 1.  

Komuna Iballë

6 000

 1.  

Komuna Blerim

2 000

 1.  

Komuna Qafë-Mali

25 000

 1.  

Komuna Rrape

4 000

 

TOTALI- Puke

627 000

 

TOTALI GJITHSEJ

12 350 000

 

 

Totali gjithësej i Taksës së Qarkut për vitin 2012 është 12 350 000 lekë.

 

3-Për zbatimin e këtij Vendimi  ngarkohen  të gjitha Drejtoritë  që ofrojnë keto shërbime .

 

4- Për rakordimin  mujor  me Drejtoritë për realizimin e të ardhurave  nga këto shërbime , ngarkohet Drejtoria Financës dhe Buxhetit pranë  Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

 5- Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë pas marrjes së Shprehjes Ligjore nga Prefekti.

 

 

K R Y E T A R I
Maxhid CUNGU