V E N D I M

 

Nr.7 date 27.01.2010

 

“Mbi disa ndryshime të Fondeve  të trashëguara nga viti 2009

 

V E N D O S I :

 

 

1-Të miratojë;

Pakësimin e  detyrimit nga Bashkia Shkodër, për Taksën  e Qarkut të paarkëtuar përkatësisht;

– për vitin 2007  në shumën   1 450 mijë lekë

-për vitin  2009 në shumën    1 500 mijë lekë

2.-Në fondet e trashëguara nga viti 2009, të miratohen transferimet e mëposhtme.;

SH T O H E T

Gr.0 Kap.5 Progr.04980 Art.606      shuma   2 420 mijë lekë

Gr.0 Kap.5 Progr.04980 Art.604      shuma      825 mijë lekë

Gr.0 Kap.5 Progr.04980 Art.605      shuma      550 mijë lekë

Gr.0 Kap.5 Progr.04530 Art.231      shuma      525 mijë lekë

Gr.0 Kap.5 Progr.04530 Art.600      shuma   5 741 mijë lekë

                                                        Shuma   10 061 mijë lekë

P A K S  O H E T

Gr.0 Kap.5 Progr.01110 Art.600      shuma   3 167 mijë lekë

Gr.0 Kap.5 Progr.01110 Art.601      shuma   1 027 mijë lekë

Gr.0 Kap.5 Progr.04980 Art.604      shuma   2 517 mijë lekë

Gr.0 Kap.5 Progr.04980 Art.609      shuma   2 825 mijë lekë

Gr.0 Kap.5 Progr.01110 Art.231      shuma      525 mijë lekë

                                                         Shuma   10 061 mijë lekë

 3.- Nga fondet e trashëguara nga viti 2009, të bëhen pagesat për Organizmat Ndërkombëtarë për vitin 2010.                                                                   

4– Nga fondet  e mbetura prej  diferencës së prokurimeve të investimeve në Art.231,  Progr.04530 dhe 01110 të vitit  2009, shuma prej  3 811 mijë lekë. të përdoret  në investimin për;

“Rikonstruksion i kanalit vaditës i Fushës së Thethit” .

5- Nga fondet e mbetura në Art.230 Prgr. 01110, të përdoret shuma 100 mijë lekë për  ”Studim Mjedisor” për Objektin”Rikonstruksion rruga Vermosh-Doganë”.

6.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit,Drejtoria e Prokurimeve Publike dhe e Shërbimeve pranë Këshillit të Qarkut Shkodër .

7.-Ky vendim hyn  në fuqi menjëherë pas  marrjes së Shprehjes Ligjore nga Prefekti.

 

 

 

   K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI