VENDIM
Nr 6  Datë.27.01.2010

 

Për strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.Rurale Shkodër.

 

 

V E N D O S I

 

  1. Të miratojë strukturën organike të Ndërmarrjes së Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale  Shkodër për vitin 2010, për 120 punonjës  sipas tabelës bashkëngjitur.

  

  1.   Burimet financiare sipas detajimit të Buxhetit të K.Q.Shkodër  për vitin 2010.

    

3.   Struktura e pagave për Ndërmarrjen e Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale Shkodër ,

      për vitin  2010 do të jetë sipas tabelës bashkëngjitur .

 

     4.  Efektet financiare për zbatimin e ketij vendimi fillojnë me datë 1shkurt 2010 .

 

5.      Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejt. e Shërbimeve , Drejt.. Financë-Buxhet, dhe Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale Shkodër pranë Këshillit të Qarkut Shkodër .

 

6.      Ky vendim hyn në fuqi menjëherë .

 

 

   K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI