V E N D I M

 

Nr 59 datë 11.12.2007

 

Për miratimin e Rregullores së Këshillit e Teknik të Departamentit të Urbanistikës  në Qarkun Shkodër

 

 

VENDOSI:

 

 

  1. Të miratojë Rregulloren e Këshillit Teknik të Departamentit të Urbanistikës pranë Këshillit të Qarkut Shkodër, bashkëngjitur këtij vendimi.

 

  1. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Këshilli Teknik dhe departamenti i Urbanistikës pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

  1. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

 

K R Y E T A R I

 

Gjovalin KOLOMBI