V E N D I M

 

Nr 54 datë 11.12.2007

 

Mbi vendosjen e rojeve për ruajtjen e Ndërtesës së Këshillit të Qarkut Shkodër si dhe të zyrës së Informacionit Turistik në Shirokë duke filluar nga 1 Janari i vitit 2008.

 

VENDOSI:

 

 

1. Të miratojë  përdorimin e shumës prej 1 500mijë lekë për vendosjen e rojeve për ruajtjen e Ndërtesës së Këshillit të Qarkut Shkodër si dhe të zyrës së Informacionit Turistik në Shirokë nga Fondi Rezerve i Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

2. Transferimi i fondeve të bëhet si më poshtë vijon :

SHTOHET

Gr.0 Tit.01110 Kap.5 Art 602    shuma   1 500mije lek

PAKSOHET

Gr.0 Tit.04980 Kap.5 Art 606     shuma   1 500mije lek

 

3. Detajimi mujor i këtij fondi është si më poshtë

Gr.0 Tit.01110 Kap.5 Art 60222008 i ndare ky per 12 muaj nga 125 mije leke per cdo muaj.

 

4. Të miratohet shtesa e Rregjistrit të Parashikimeve të Prokurimeve Publike për shumën 1 500 mijë lekë.   

 

5. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Ekonomi- Financë  si dhe Departamenti i Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

6. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E T A R I

 

Gjovalin KOLOMBI