V E N D I M

 

Nr 53 datë 11.12.2007

 

Për blerjen e 1(një) autoveturë për nevoja të Këshillit të Qarkut Shkodër .

 

VENDOSI:

 

 

1. Të miratojë  përdorimin e shumës prej 3 000mije leke nga te ardhurat e Keshillit te Qarkut Shkoder, për blerjen e 1(një) autoveture për nevoja të Këshillit të QarkutShkodër.

 

2. Blerja do të bëhet në:

Gr.0 Tit.01110 Kap.5 Art 231    shuma   3000mije lek

 

3. Makina tip Benz ti kalojë për përdorim dhe në inventar të Nd/jes Rajonale te Rrugëve Rurale Shkodër sipas procedurave të marrjes në dorëzim..

 

4. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Ekonomi- Financë  si dhe Departamenti i Burimeve Njerëzore, njësia e Prokurimeve  pranë Këshillit të Qarkut Shkodër, si dhe Nd/jes Rajonale të Rrugëve Rurale Shkodër.

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

K R Y E T A R I

 

Gjovalin KOLOMBI