V E N D I M

 

Nr 52 datë 11.12.2007

 

Për organizimin e konferencës “Për mbjelljen e Vreshtave në llojin e rrushit Kallmet në territorin e Qarkut  Shkodër” .

 

VENDOSI:

 

 

1. Në muajin Janar 2008 të organizohet Konferenca “Per mbjelljen e Vreshtave ne llojin e rrshit Kallmet ne territorin e Qarkut  .

 

2. Të miratojë përdorimin e shumës prej 100 mijë lekë Organizimin e konferencës së mesipërme nga të Ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkodër si më poshtë :

Gr.0 Tit.01110 Kap.5 Art 602    shuma   100mije lek

 

3. Detajimi i ketij fondi eshte si me poshte

Gr.0 Tit.01110 Kap.5 Art 602           shuma 100 mije leke.

Gr.0 Tit.01110 Kap.5 Art 6029005   shuma      15  mije leke.

Gr.0 Tit.01110 Kap.5 Art 6029001   shuma      30 mije leke.

Gr.0 Tit.01110 Kap.5 Art 6026100   shuma      20 mije leke.

Gr.0 Tit.01110 Kap.5 Art 6029099   shuma      35 mije leke.

 

4. Të miratohet Rregjistri i  Parashikimeve të Prokurimeve Publike për shumën 1 00 mijë lekë.   

 

5. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Sekretari i Këshillit të Qarkut, Departamenti i Ekonomi- Financë  si dhe Departamenti i Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

6. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

K R Y E T A R I

 

Gjovalin KOLOMBI