V E N D I M

 

Nr 51 datë 15.11.2007

 

Për pjesëmarrjen e Këshillit të Qarkut  Shkodër si anëtar me të dreja të plota në Eurajonin Adriatik” .

 

VENDOSI:

 

 

1. Nga te ardhurat e Këshillit të Qarkut  të përdoren për:

  • Për pjesëmarrjen e Këshillit të Qarkut  Shkodër si anëtar me të dreja të plota nëEurajonin Adriatik, sipas statutit të këtij organizmi dhe ftesave për pjesëmarrje të sekretariatit të përgjithshëm të ERA   .

 

2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Ekonomi- Financë pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

K R Y E T A R I

 

Gjovalin KOLOMBI