V E N D I M

 

Nr 50 datë 15.11.2007

 

Për shlyerjen e kuotizacionit për pjesemarrje në Asamblenë Rajonale të Evropës ” .

 

VENDOSI:

 

1. Nga të ardhurat e Këshillit të Qarkut  të përdoren për:

 

  • Shlyerje të kuotës për pjesëmarrje në Asamblenë e Rajoneve të Evropës-Strasburg –Francë për vitin 2007, në vlerën 2729.82 Euro; (likujdimi do bëhet sipas kursit në ditën e kalimit të kasaj kuote) ” .

 

2.Transferimi i fondeve të bëhet si më poshtë vijon :

 

SHTOHET

Gr.0 Tit.04980 Kap.5 Art 602    shuma   350mije lek

 

PAKSOHET

Gr.0 Tit.04980 Kap.5 Art 606     shuma   350mije lek

 

 

3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Ekonomi- Financë pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

K R Y E T A R I

 

Gjovalin KOLOMBI