Vendim Nr. 5  datë 24.02.2009 Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse
VENDOSI

 

 
 

1.   Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse:

 

      Guri i Zi – Shkodër e kthim me 12 orare lëvizjeje nga ora 06.00 deri 18.00:

 

      Guri i Zi – Bushat e kthim me 5 orare lëvizjeje me këto orare: 07.00; 09.00;

 

      11.00; 13.00; 16.00.

 

2.   Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve, Sektori i

 

      Transportit & Emergjencave Civile në Këshillin e Qarkut Shkodër dhe  Komuna

 

      Guri i Zi .

  1. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

KRYETARI
Gjovalin   KOLOMBI