Vendim nr. 48, 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për znj. Sadete Bishanaku