V E N D O S I : 

 

1.- Të bëhet transferim fondi nga Granti planifikuar i vitit 2008 të Këshillit të Qarkut  Shkodër në Art.600, tek Nd/ja R.Rr,Rurale Shkodër në Art 600. 

 

2.-Transferimi i fondeve bëhet  si më poshtë:        

 

SH T O H E T                 
Gr.0 Tit 04530 Kap.5 Art 600          shuma       4.500 mijë lekë
         

 

P A K S O H E T           
Gr.0 Tit 01110 Kap.5 Art 600          shuma       4.500 mijë lekë
       

 

3.- Për zbatimin e këtij Vendimi , ngarkohen Drejtoria e Buxhetit dhe e Financës pranë  Këshillit të Qarkut Shkodër si dhe Nd/ja R.Rrugeve Rurale Shkodër.      

 

4.- Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.