“Miratim fondi për vlerësimin e 3(tre)  vendeve te para për fish projektet me te mira”

 V E N D O S I :

1. Te miratojë fondin prej 50.000 lekë për shpërblim për fish – projektet  më të mira

 

2. Ngarkohet Drejtoria e Programimt dhe Zhvillimit Rajonal drejtoria e Financës për ndjekjen e ekzekutimit të këtij Vendimi

 

3. Ky  vendim hyn në fuqi menjëherë