V E N D O S I : 

1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Ramadan Hazis Përhati, për kontribut  dhe merita të veçanta në studimin, projektimin dhe vënien në eficencë të industrisë së naftës.  

2. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Sektori Juridik pranë Këshillit të Qarkut Shkodër. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.