VENDIM

Nr. 41 datë 5.10.2009

 

MBI MIRATIMIN E LINJES & ORAREVE NË TRANSPORTIN RRETHQYTETAS SHKREL–KOPLIK & KTHIM

 

                                                    

                                                           VENDOSI :

1.  Të miratojë linjen Shkrel-Koplik e kthim me këto orare,  gjatë gjithë ditës çdo 60 ( gjashtë dhjetë ) minuta.  

2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve, Sektori i Transportit & Emergjencave Civile në Këshillin e Qarkut Shkodër dhe  Komuna Shkrel .  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

                                                                                  

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI