Vendim nr. 41, 25.07.2008 “Për transferim fondi dhe ndryshim Rregjistri i P.P.Publike”