V E N D I M

Nr 40 date5.10. 2009

Për  dhënie titulli “Nderi i Qarkut”

       

 

VENDOSI:

 

1.T’i akordojë Titullin e lartë  “Nderi i Qarkut” z.Eugenio CAMPO , diplomat karriere me motivacion:

 

“Për kontribut të shquar  në fushën  diplomatike në ndihmë të Shqipërisë dhe Rajonit të Shkodrës”.

2.    Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Sekretari i Këshillit të Qarkut dhe Këshilli i Qarkut Shkodër.

3.      Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

                                                                        

   

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI