V E N D I M

 

Nr. 40 Datë 24.09.2010

 

Mbi aprovimin e draftit të Konceptit të zhvillimit rajonal për qarkun Shkodër

 

 

   Këshilli i  Qarkut Shkodër, në mbledhjen e saj të datës 24.09.2010, pasi degjoi materialin e paraqitur nga Drejtoria e Programimit dhe e Zhvillimit Rajonal dhe e gjeti ate në përputhje me ligjin 8652, datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e  Qeverisjes  Vendore”, në bazë të VKM 773, datë 14. 11. 2007, “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rajonal”, pas diskutimit nga anetaret,

 

V E N D O S I

 

  1. Të miratojë Draft – Konceptin strategjik të zhvillimit të qarkut Shkodër.

 

  1. Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohet Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit Rajonal.
  2. Ky  vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI