VENDIM

Nr. 4 date 27.01. 2010

“Propozim për dhënie pensioni të posaçëm shtetëror për (artistin) z. Elez Kadria”

 

 

 

V E N D O S I :

 

1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Elez KADRIJA, për kontribut të shquar si aktor në skenën e teatrit si dhe në filmat artistik e televiziv.

 

2. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Sektori Juridik pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

   

 

   K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI