VENDOSI

  1. Të miratojë oraret si më poshtë:

Nisja nga Kopliku : 07.30; 08.30; 09.30; 10.30; 11.30; 12.30.

Kthimi nga Shkodra : 08.30; 09.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30.

  1. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve, Sektori i Transportit & Emergjencave Civile në Këshillin e Qarkut Shkodër dhe Bashkia Koplik .
  2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë .                                                               

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI