VENDIM

Nr. 39 datë 5.10.2009

 

Për zhvendosjen e  administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër ne godinën e Bashkisë Shkodër

 

V E N D O S I

 

1. Të miratojë zhvendosjen e  administrates së Këshillit të Qarkut nga ambientet aktuale   në ambientet e lira të Bashkisë Shkodër”.

 

 2. Ngarkohen për kryerjen e këtij kalimi kapital te gjitha Drejtoritë e  Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

  

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI